جهش تولید با مشارکت مردم

تجهیزات و ماشین آلات

میکروسکوپ الکترونی

میکروسکوپ الکترونی

میکروسکوپ نوری

میکروسکوپ نوری

دستگاه تست خزش

دستگاه تست خزش

ردیف چینی

ردیف چینی

خط کامل FPI

خط کامل FPI

آنالیز به روش جذب اتمی

آنالیز به روش جذب اتمی

دستگاه X-RAY

دستگاه X-RAY

چربی گیری با بخار

چربی گیری با بخار

تجهیزات پنوماتیک سنگ زنی

تجهیزات پنوماتیک سنگ زنی

کابین های جوش کاری

کابین های جوش کاری

کوره های خلاء

کوره های خلاء

کوره های تحت گاز محافظ

کوره های تحت گاز محافظ

دستگاه پوشش LPPS

دستگاه پوشش LPPS

دستگاه پوشش HVOF

دستگاه پوشش HVOF

دستگاه پوشش APS

دستگاه پوشش APS

دستگاه سرامیک پینینگ

دستگاه سرامیک پینینگ