جهش تولید با مشارکت مردم

تمیزکاری

در ابتدای فرایند بازسازی، برداشتن پوشش کهنه و زوال یافته قدیمی الزامی است. این عمل با ترکیبی از ماسه پاشی و اسید شویی شیمیایی انجام می گیرد. برای پوشش های مختلف محلول های اسید مخصوص تحت شرایط کنترل شده استفاده می شود.
 
در طول فرایند بازسازی نیز و طی چندین مرحله عملیات تمیزکاری بر روی قطعات انجام میشود.
فرایندهای تمیزکاری که در شرکت قطعات توربین شهریار مورد استفاده قرار می گیرند عبارتند از:
 
-    ماسه پاشی با اکسید آلومینیوم
-    چربی زدایی با بخار
-    تمیزکاری با اولتراسونیک
 
عملیات تمیزکاری مناسب یکی از فاکتورهای کلیدی در دستیابی به کیفیت مناسب در فرایندهایی نظیر پوشش دهی، جوشکاری و بازرسی هاست.