جهش تولید با مشارکت مردم

کنترل و تضمین کیفیت

در حین مراحل مختلف فرایند بازسازی، بازرسی های دقیقی به منظور اطمینان از مطابقت قطعات بازسازی شده با مشخصه های استاندارد انجام می شود. این بازرسی ها عبارتند از:

-    بازرسی چشمی  
-    بازرسی ابعادی
-     بازرسی با مایعات نافذ فلورسنت  
-    بررسی ساختار متالورزیکی
-     تست خزش  
-    تست صافی سطح
-    تست های رادیوگرافی و اولتراسونیک  
-    تست فرکانس طبیعی
-    ردیف چینی

معیار ارزیابی کیفی استانداردهای معتبر بین المللی و از جمله استاندارد های "اِلبار" می باشد. در پایان فرایند بازسازی، ارزیابی کامل و جامع بر روی کلیه فرایندها و بازرسی های انجام شده برای قطعات هر سفارش صورت گرفته و در نهایت گواهی کیفیت برای آن سفارش صادر می گردد

 

 

 

معیار ارزیابی کیفی استانداردهای معتبر بین المللی و از جمله استاندارد های البار می باشد. در پایان فرایند بازسازی ، ارزیابی کامل و جامع بر روی کلیه فرایندها و بازرسی های انجام شده برای قطعات هر سفارش صورت گرفته و نهایتاً گواهی کیفیت برای آن سفارش صادر می گردد.